• slideshow1
  • slideshow2
  • slideshow3
  • slideshow4

Güzel ahlak ile ilgili sözler

Yorum :0
Kategori : Sözleri
Güzel ahlak ile ilgili sözler

Güzel ahlak Ahlak evrensel anlamda iyi, güzel ve doğru davranışlar bütünüdür. Ahlaklı insan da tüm yaşantısında; fikir, söz ve davranışlarında bu bütünlüğü göstermeye çalışan insandır. İslam dinini inanç, ibadet ve ahlak şeklinde 3 kısımda düşünebiliriz. İnanmak, tüm dinlerde olduğu gibi İslam` da da ilk adımı teşkil etmektedir. Çünkü inanmak, insanın yaratıklara değil, sadece Tanrı` ya boyun eğmesini sağlamakta ve kişiyi gerçek anlamda özgürleştirmektedir. Fakat Kur`an-ı Kerim`in de ifadesiyle, ` Ben inanıyorum ` demek insanın kemale ulaşması için yeterli bir şey değildir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: `İnandık demeyle başıboş bırakılacağınızı mı zannettiniz.` (75-Kıyamet 36). O halde inanmanın ardından, elbette ki Yüce Yaratan` a karşı gerekli sorumluluk ve ödevlerin yerine getirilmesi gelmektedir. Bu kısımda ibadetler yer almaktadır. Güzel ahlak sahibi olun Aslında insanoğlunun dünyaya getiriliş amaçlarından en önemlisi, kemale ererek en üst düzeyde bir insan olarak hayatını noktalamaktır. İnsanın kemalini onun güzel ahlaki vasıfları oluşturmaktadır; bir insan ne kadar güzel ahlak sahibiyse, kemale o kadar yakındır. İnsanı insan yapan güzel ahlaktır; inanç ve ibadet, insanı güzel ahlaka ulaştıran unsurlardır. İslam`da ahlak o kadar önemli bir yer tutmaktadır ki, gerek Kur`an-ı Kerim gerekse Hz. Peygamber güzel ahlak üzerine sık sık vurgu yapmıştır. Yüce Allah, `Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen büyük bir ahlaka sahipsin` buyurarak Peygamber`inin ahlaki kişiliğine dikkat çekmektedir.

 

Bir başka ayette, `Andolsun ki, sizin için, Allah`a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah`ı çok zikredenler için Allah`ın Peygamber`i en güzel örnektir` (33-Ahzab 21) buyurulmaktadır. Lakabı Güvenilir Muhammed. Bu 2 ayete dikkat edecek olursak, Peygamberimiz`in ahlaki kişiliğinin ön plana çıkartıldığını görmekteyiz. Nitekim Peygamberimiz, İslam`ı Mekkeliler`e ilk defa tebliğ ederken onlara şöyle demişti: `Size şu tepenin ardında şehri isgale hazırlanan bir düşman kuvvetinin varlığından bahsetsem, bana inanır mısınız?` Mekkeliler şu cevabı vermiştir: `Bugüne kadar asla yalan söylemedin. Söyleyeceğin her şeye inanırız.` (Hamidullah, İslam Peygamberi, 97). Görülüyor ki, Peygamberimiz güzel ahlakı sayesinde Mekkeliler` e kendisini kabul ettirmiş, onlara örnek bir insan olmuştur. Mekkeliler de ona ` Güvenilir Muhammed` anlamına gelen ` Muhammedu`l-Emin` demişlerdir.

 

Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: `Ben ahlakın güzelliklerini tamamlamak için gönderildim.` (Muvatta, 2/904) . Bu sözleriyle Müslümanlık`ın en önemli ve ilk şartının ahlaki kişilik olduğunu ifade etmektedir. Peygamberimiz bir gün arkadaşlarıyla otururken, onlara `Benim için en sevgilinizi ve kıyamet gününde bana en yakın olanınızı haber vereyim mi?` diye sormuştur. `Evet, ey Allah`ın elçisi` dediklerinde şöyle buyurmuştur: `(Kıyamet günü bana en yakın olanınız) ahlakı en güzel olanınızdır.` (BuhEdebu`l-Müfred, 1/104). Peygamberimiz bir başka hadislerinde de güzel ahlaka dikkat çekerek şöyle demektedir: `İslam`ı en güzel olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır.` (BuhEdebu`l-Müfred, 1/107). Yani ahlakı en güzel olan Müslüman en iyi Müslüman`dır.

 

Kendimizle, çevremizle ve tüm insanlıkla barışık yaşamanın ilk şartı, güzel ahlak sahibi olmaktan geçmektedir. İnsanın adalet sahibi olması, haksızlıktan uzak durması, emanete riayet etmesi, yalandan uzak durarak doğru sözlü olması, işinde ve çevresiyle ilişkilerinde dürüst davranması, dedikodu ve söz taşımak gibi kötü fiillerden sıyrılması gibi daha birçok şey, onun dünya ve ahiret mutluluğunun anahtarıdır.

 

 

Güzel ahlak ile ilgili sözler

 

"Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur." Aristo

 

"İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. İnsanları erdemle ve ahlak kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar, hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır." Konfüçyüs

 

“Güzel ahlâk en hayırlı dosttur.Çirkin ahlâk en zararlı düşmandır. “ Hz.Ömer (R.A)

 

"Ahlaki duygular doğuştan değil, sonradan kazanılır." John S. Mill

 

"Ahlak genel olarak mümkün olan en yüksek mutluluğa ulaşmak için insanın

 

faaliyetlerini yürütmesidir." Jeremy Bentham

 

"Ahlaki gerçekler diye bir şey yoktur." Friedrich Nietzsche

 

" En güzel edep;güzel ahlâk,en şiddetli fakirlik;ahmaklık,en vahşi vahşet;kendini beğenmek ve en üstün zenginlik;akıldır." Hz.Ali (R.A.)

 

“Ahlâk güzelliği ,bedenden daha güzel ve daha devamlıdır.” Hz.Ömer (R.A)

 

"İnsanlar arasında doğal bir aristokrasi vardır. Bunun temeli erdem ve yetenektir." Thomas Jefferson

 

"İnsanın kendisini ıslah etmesi erdemle, başkalarını ıslah etmesi ise bilgi ile olur. Erdem ve bilgi, hsing (doğa)‘in iki ahlaki özelliğidir ve insanı Tao (Doğru Yol)'ya ulaştırır." Konfüçyüs

 

“Her yaranın ilacı varda kötü huyun ilacı yoktur.” Hz.Ali (R.A.)

 

 "İyi insanlar erdemi sevdikleri için kötü şeyler yapmaktan nefret ederler. Kötü insanlar cezalandırılmaktan korktukları için kötü şeyler yapmaktan nefret ederler." Horace

 

"Şeref kaybedilirse geriye ne kalır? Publius Syrus

 

 "Şerefim yaşamımdan daha değerlidir." Miguel de Cervantes

 

"Erdem bir halkın mutluluğudur." Joseph Lathrop

 

"Dürüst bir insan arıyorum." Sinop'lu Diojen

 

“Zindanların en darı;ahlâkı,ahlâkına uymayan insanlarla oturmaktır.” Ebu Aliyy'i Rudbâri

 

"Ahlak statik değildir. İnsan tecrübesi ile gelişen dinamik bir araçtır." Durant Drake

 

"Ahlak esasen toplumu çöküntüden kurtaracak ve toplumun muhafazasını sağlayacak bir araçtır." Friedrich Nietzsche

 

 "Zevkin kendisi iyidir, tek iyidir.. acı kötüdür. İyi ve kötünün başka bir anlamı yoktur." Jeremy Bentham

 

"Her şey, zevk ve acı vermesi bakımından iyi ya da kötü olarak adlandırılır." John Locke

 

"Sadece tek bir kategorik zorunluluk vardır ve o da şudur: Yalnızca evrensel bir yasa olmasını isteyebileceğiniz bir maxime (kurala) göre hareket edin." Immanuel Kant

 

“Ahlak esasen toplumu çöküntüden kurtaracak ve toplumun muhafazasını sağlayacak bir araçtır. “Friedrich Nietzsche

 

"Pek çok din vardır; fakat sadece bir tek ahlak vardır." John Ruskin

 

"En büyük sayıda insana en büyük mutluluğu veren eylem en iyidir." Francis Hutcheson

 

"İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır." Aristo

 

“Ahlaksal olay yoktur, yalnızca olayların ahlaksal yorumu vardır.” - Friedrich Nietzsche

 

"Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma." Konfüçyüs

 

"İçinden dilediğin gibi, dışından herkes gibi davran." Cremonini

 

"Dünyanın bütün medeni milletleri temel ahlak ilkeleri üzerinde anlaşabilirler." Josph Addison

 

"Ahlak temelden bir krizle karşı karşıyadır. Bu krize karşı sadece sözleşmecilik makul çözümler öneriyor." David Gauthier

 

“Ahlaklılık törelere itaat etmekten başka bir şey değildir (özellikle artık değildir), töreler ne tür olurlarsa olsunlar bu ilke değişmez; bununla birlikte töreler geleneksel tarzda davranmak ve değerlendirmelerde bulunmaktır. Geleneğin emretmediği şeylerde ahlak yoktur. (Tan Kızıllığı, Madde 9) Sadece gelenek olduğu için bir inanca bağlanmak... bu elbette namussuz olmak, korkak olmak, tembel olmak demektir! — Öyleyse, ahlaklılığın ön koşuluna namussuzluk, korkaklık ve tembellik olmuyor mu? (Tan Kızıllığı, Madde 101) –“ Friedrich Nietzsche

 

“Herkes ahlaklı olmayınca, hiç kimse tümüyle ahlaklı olamaz. “- Herbert Spencer

 

 "Başkalarına sana davranılmasını istediğin gibi davran." Domingo de Banez

 

"Evrensel kural olacak şekilde davranış ve eylemlerde bulunan birisi ahlaklıdır." Ralph Waldo Emerson

 

"Evrensel amaçlar doğrultusunda olan bir irade ahlakidır. Özel bir amaç için eylemde bulunma gayri-ahlakidir." Ralph Waldo Emerson

 

"Nehirlerde ve devlet yönetiminde hafif olan şeyler üstte yüzer." Benjamin Franklin

 

"Genel Kural: Kendi özel çıkarlarını en iyi bir şekilde değerlendirebilecekleri için bireyleri mümkün olduğu ölçüde kendilerini incitebilecekleri alan dışında davranışlarında tamamen serbest bırak. Bireyler yanılırlarsa ve hatalarını anlarlarsa bir daha aynı şeyi yapmayacaklardır. Bireyler başkalarını incitmedikleri takdirde yasanın gücünü kullanma. Bir kişinin herkesin güvenliğini bozması sözkonusu olduğunda hukuk gereklidir ve cezanın tatbiki yararlıdır." Jeremy Bentham

 

 "Bütün kediler kül rengine dönüşeceğinden, politikacılar bütün ışıkları söndürmek isterler." Jose Ortaga y Gosset

 

"Siyasetin ıslah edilmesi için güç ve yetkilerini "kamu çıkarı" doğrultusunda kullanacak iyi ahlak sahibi kimselerin seçilmesi ve bunların yönetime getirilmesi şeklinde bir öneri söz konusu değildir. Bir oyun, kuralları ile belirlenir ve daha iyi bir oyuna ancak oyunun kurallarını değiştirmek suretiyle ulaşılabilir." James M.Buchanan

 

"Politik kurallar hakkında düşünmeli ve kuralları yeniden düzenlemeliyiz. ... İyi oyunlar, iyi oyunculardan ziyade iyi kurallara bağlıdır. En başta kuralların nedenini anlarsak, o takdirde kimin iyi oyuncu olduğu ya da iyi oyuncu olmadığını tespit etmekten daha önemli olan kurallar bütünü üzerinde anlaşmak daima daha kolay olur." James M. Buchanan

 

“İmanı en kuvvetli kişi, ahlakı en güzel ve hanımına en yumuşak olandır” [Tirmizi]

 

"Yolsuzluk fahişelikten daha kötüdür. Fahişelik bir tek bireyin ahlakının bozulmasıdır, oysa yolsuzluk tüm toplumun ahlakını tehlikeye düşürür." Karl Kraus

 

"Açıklık politikayı temizleyecek unsurlardan birisidir. Hiçbir şey açıklık kadar politikadaki kötü uygulamaları kontrol edemez. Evinin çevresindeki duvarın etrafına bir delik açmaya çalışan bir İrlandalı'ya ne yaptığı sorulduğunda İrlanda'lı şöyle

cevap vermiş: Bodrum'daki karanlığın dışarı çıkması için uğraşıyorum... Galiba, bizim şimdi yapmamız gereken de budur." Woodrow Wilson

 

 “Şu üç şey bulunan kimsenin imanı kâmildir: Herkesle iyi geçinen güzel ahlak, kendini haramlardan alıkoyan vera, cehlini örten hilm” [Nesai]

 

"Çıkarcı politikacılar ülkelerinin güvenliğinden çok koltuklarının güvenliğini düşünürler." Thomas Macaulay

 

"Kanunların çok olduğu yerde devlet daha yozlaşır." Tacitus

 

"Politika yozlaşmadan başka bir şey değildir." Jonathan Swift

 

“İnsan, güzel huyu ile, Cennetin en üstün derecelerine kavuşur [Nafile] İbadetlerle bu derecelere kavuşamaz. Kötü huy, insanı Cehennemin en aşağısına sürükler” [Taberani]

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - - - - -
Güzel ahlak ile ilgili sözler başlıklı 10953 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu